Ústav pro prevenci negativních jevů ve společnosti

Poslání a hlavní úkoly

Posláním ÚPNJ je prostřednictvím konferenční, publikační a vzdělávací činnosti zprostředkovávat odborné i širší veřejnosti výsledky vlastních a partnerských vědecko-výzkumných aktivit zkoumajících aktuální společenské problémy (negativní jevy) a jejich atributy ve městech, regionech i celé společnosti.

Hlavním úkolem ÚPNJ je vědecko-výzkumná a vědecko-pedagogická práce naplňující vytyčené cíle primárně určené dlouhodobým záměrem VŠKV a ÚPNJ, které jsou dále rozpracovány do konkrétních tvůrčích aktivit v rámci cílů krátkodobých.

Mezi hlavní priority a předměty výzkumné činnosti ÚPNJ patří veškerá protispolečenská činnost, v systematice pohledu negativních jevů ve společnosti, delikvence a kriminality, v rámci kterých se provádí komplexní i dílčí zkoumání vybraných problémů: delikvence, registrované kriminality, predikce latentní kriminality, jakož i dalších patologických sociálních fenoménů vygenerovaných negativními i pozitivními změnami ve společnosti i společenském životě.

V rámci výzkumných prací se provádí rovněž identifikace rizikových a ohrožených kategorií populace, u kterých se jako hlavní kritéria sledují např. způsob života, rasové znaky, věkové hledisko, etnická příslušnost, sociální status a mnoho dalších kritérií. Pozornost ÚPNJ je zaměřena i na různé srovnávací studie a komparativní analýzy kriminality i dalších vybraných negativních jevů v regionálním, národním i evropském kontextu.

Aspekty negativních jevů ve společnosti:

V souladu s obecnými požadavky na eliminování vybraných negativních společenských jevů zaměřuje ÚPNJ v rámci svých možností svoji pozornost především na:

  • zprostředkování odborně analyzovaných a komentovaných informací o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku;
  • zpracování a zveřejňování informací o aktuálním vývoji, struktuře a dynamice vybraných druhů negativních jevů ve společnosti, delikvenci a kriminalitě, zjištěných na základě vlastních výzkumných projektů;
  • analýzu a další badatelské aktivity v oblasti výskytu negativních jevů ve společnosti, delikvence a kriminality ve vybraném členění na základě zjištění z oficiálních statistik (např. Ministerstvo vnitra České republiky, Český statistický úřad, Amnesty International atd.);
  • identifikace a vyhodnocování rizik a oblastí, na které by měla být zaměřena pozornost z hlediska eliminace negativních jevů ve společnosti, delikvence a kriminality;
  • zprostředkování informací o aktivitách exekutivy a legislativy v oblasti vnitřní bezpečnosti a zveřejňování odborných názorů na tyto aktivity (přijaté zákony aj. právní normy včetně bezpečnostních opatření) a jejich.