Orgány VŠKV

Orgány Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. jsou ustanoveny Statutem VŠKV. Jejich postavení a působnost je řešena v souladu a na základě:

 • zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých    zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 • zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Orgány VŠKV se člení na správní a samosprávné.

Správními orgány jsou:

 • ředitel,
 • kvestor,
 • správní rada,
 • dozorčí rada.

Samosprávnými orgány jsou:

 • rektor,
 • prorektor,
 • akademická rada,
 • disciplinární komise,
 • akademické plénum.

Statutární orgán
Správní rada
Dozorčí rada
Akademická rada
Akademičtí funkcionáři
Redakční rada
Pedagogická rada Ústavu pro CŽV
Stipendijní komise