Ústavy Vysoké školy Karlovy Vary a jejich činnost

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (VŠKV) dlouhodobě klade důraz na rozvoj a realizaci vlastní vědeckovýzkumné a další tvůrčí činnosti, jejímž prostřednictvím zvyšuje kvalitu vysokoškolského vzdělávání ve všech realizovaných oborech studia i kvalitu dalších podpůrných aktivit.

Základem vědeckovýzkumné činnosti VŠKV jsou aktivity zejména akademických pracovníků, členů jednotlivých kateder, z nichž někteří navíc profilují svoji vědecko-výzkumnou činnost v rámci Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín (ÚKFD) a Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti (ÚPNJ).

VŠKV má zavedený systém vědy a výzkumu, vycházející z logiky jejího základního charakteru jako školy neuniverzitního typu, specializované na právní obory a společenskovědní problematiku. Cílem VŠKV v dlouhodobém horizontu je zejména ve vědecko-výzkumné činnosti dosáhnout výsledků aplikovaného výzkumu významem srovnatelných s evropskou vědou. Naplnění tohoto cíle je podmíněno budováním zapojení VŠKV do národní i mezinárodní sítě vysokých škol, univerzit, výzkumných pracovišť a dalších institucí, které svým zaměřením korespondují se zaměřením školy a jejích jednotlivých pracovišť a současně posilováním odborně strukturovaného sboru pedagogů, vědeckých a výzkumných pracovníků.

Současně VŠKV prostřednictvím Ústavu celoživotního vzdělávání (ÚCŽV) vytváří a zajišťuje soubor vzdělávacích aktivit v rámci programů celoživotního vzdělávání, do kterého přenáší výsledky své vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti.

Ústavy jsou organizačními jednotkami VŠKV a realizující tyto základní činnosti:

  1. vědecko-výzkumnou činnost,
  2. publikační činnost,
  3. vzdělávací činnost,
  4. externí poradenskou a konzultační činnost.

ÚKFD a ÚPNJ, tak jako katedry, propojují činnosti vzdělávací s činnostmi vědecko-výzkumnými i prostřednictvím motivace a podpory svých talentovaných studentů. VŠKV v této oblasti již tradičně pořádá Studentskou vědeckou odbornou činnost (SVOČ), prostřednictvím které studenty zapojuje i do řešení konkrétních výzkumných a odborných projektů a zve své studenty rovněž ke spoluúčasti na konferencích a dnech vědy.