Katedry práva, ekonomie a cizích jazyků

Katedra je základním organizačním útvarem VŠKV. Katedra je vysokoškolským pracovištěm, které sdružuje akademické pracovníky – pedagogy, jednoho či více příbuzných vědeckých oborů. Víceoborové katedry se mohou dále členit na specializovaná oddělení.

Činnost příslušné katedry řídí a koordinuje vedoucí katedry. Činnost specializovaného oddělení řídí a koordinuje vedoucí oddělení příslušné katedry. Vedoucí katedry může být v době své nepřítomnosti zastoupen zástupcem vedoucího katedry, jestliže je tato funkce na katedře zřízena.

Katedra samostatně vykonává a rozvíjí pedagogickou, vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v souladu se svou oborovou orientací a Statutem školy. Současně se podílí na samostatné nebo mezikatedrální expertizní činnosti a projektových aktivitách pro potřeby VŠKV.

Jednotlivými katedrami a odděleními kateder VŠKV jsou:

1. Katedra teorie práva a právní historie

2. Katedra ústavního a mezinárodního práva

3. Katedra soukromého práva

  • Oddělení občanského práva
  • Oddělení pracovního práva

4. Katedra trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín

  • Oddělení trestního práva
  • Oddělení kriminalistiky
  • Oddělení forenzních disciplín

5. Katedra správního práva a veřejné správy

6. Katedra ekonomie

7. Katedra cizích jazyků