Mezinárodní vzdělávací program Erasmus+

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (VŠKV) v prosinci 2014 úspěšně obhájila akreditaci Evropské unie pro vysokoškolské instituce, v květnu 2015 obdržela ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION pro období 2014-2020 (ECHE), na základě kterého se tak zapojila do programu ERASMUS+.

Akreditace internacionalizace: Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Referenční číslo ECHE: 269891-EPP-1-2015-1-CZ-EPPKA3-ECHE

Institucionální kód VŠKV: CZ KARLOVY01

Strategie Internacionalizace: Erasmus Policy Statement (EPS).

Listina ECHE stanoví základní rámec kvality pro činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce realizované v rámci programu Erasmus+. Udělení ECHE Vysoké škole Karlovy Vary je rovněž předpokladem a zárukou pro všechny způsobilé vysoké školy, že se mohou spolu s VŠKV podílet na mobilitě a dalších aktivitách v rámci programu.

Erasmus+ je nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014-2020. Cílem programu Erasmus+ je rozvíjet dovednosti mladých lidí a zvýšit jejich šance získat dobré zaměstnání a dále také modernizovat vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží. Program je mimo jiné určen pro studenty, pedagogy, příp. zaměstnance vysokých škol. Program má za cíl podporovat vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi v rámci EU.

Erasmus+ sestává ze tří klíčových akcí:

 • vzdělávací mobilita jednotlivců
 • spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
 • podpora politických reforem

Podrobné informace o výše uvedených aktivitách i podmínkách lze najít na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz nebo přímo na http://www.naerasmusplus.cz/

Mobility osob jsou ve vysokoškolském prostředí rozděleny:

 • mobility studentů
 • mobility zaměstnanců

Mobility studentů:

Studijní pobyt:

 • v délce 3 – 12 měsíců
 • na základě partnerských dohod mezi vysílající a přijímací institucí
 • obě výše uvedené instituce musí být vysokoškolské instituce vlastnící ECHE
 • určeno pro studenty 2. a 3. ročníku
 • vzájemné uznávání kreditů za jednotlivé předměty
 • student může v jednom cyklu studia absolvovat mobility v celkovém rozsahu 12 měsíců (a to i v kombinaci různých mobilit)

Praktická stáž:

 • v délce 2 – 12 měsíců, lze absolvovat od 1. ročníku studia
 • na základě dohody mezi studentem, vysílající VŠ a přijímající institucí
 • přijímající instituce musí být vysokoškolská instituce, jíž bylo uděleno ECHE nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží
 • praktické stáže si může vyhledat a vyjednat student i sám (ve spolupráci s VŠKV)
 • student může v jednom cyklu studia absolvovat mobility v celkovém rozsahu 12 měsíců (a to i v kombinaci různých mobilit)
 • praktická stáž musí být součástí studijního programu, v rámci kterého student vyjíždí, musí být schválena VŠKV
 • praktickou stáž je možno nově absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže)
 • veškerá administrativa, včetně podpisu dohody, musí být vyřízena před ukončením studia, tj. před složením poslední části státní závěrečné zkoušky

Pro celý program Erasmus+ platí, že je nutné ověřit instituci, aby nebyla financována z projektových peněz EU, ale pouze z finančních zdrojů dané země. Zároveň platí, že praktická stáž nesmí probíhat u institucí EU a dalších jejích orgánů, včetně specializovaných agentur nebo u organizací spravujících program EU.

Další podmínky účasti:

 • student je v době výjezdu zapsán do bakalářského studia (prezenční nebo kombinované formy)
 • student je občanem jedné z programech zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje na VŠKV v akreditovaném studijním programu
 • student byl vybrán na základě řádně vyhlášeného a uskutečněného výběrového řízení

Opakované výjezdy v rámci Erasmu+

 • každý student může v každém cyklu studia vyjet na studijní pobyt v délce max. 12 měsíců
 • každý student může v každém cyklu studia vyjet na praktickou stáž v délce max. 12 měsíců
 • předcházející mobility v daném cyklu studia se sčítají, včetně mobilit uskutečněných v rámci programu LLP Erasmus 2007-2013
 • program není určen pro studenty, kteří v České republice studují v rámci programu Erasmus Mundus

Prostřednictvím programu Erasmus+ budou poskytnuty po dobu sedmi let prostředky ve výši 14,7 miliardy eur pro více než 4 miliony Evropanů, kteří tak získají příležitost obohatit své studium, odbornou přípravu či praxi o zkušenosti ze zahraničí, a to včetně 2 milionů vysokoškolských studentů.

Nový program Erasmus + slučuje sedm stávajících programů EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a sportu, včetně programu celoživotního učení – VŠKV již působila ve dvou z nich:

Katalog předmětů (česky)

Course Catalogue (english)

Státy zapojené do Erasmu+

 • členské země EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Budapešť – Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • nečlenské státy EU: Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko

Výběrové řízení se koná jednou ročně a zahrnuje podání přihlášky a vykonání jazykové zkoušky, kterou zajišťuje Katedra cizích jazyků VŠKV. O termínu rozhoduje rektor VŠKV svým opatřením a uveřejněním na úřední desce VŠKV a webových stánkách.

Účastník výběrového řízení do přihlášky uvede jazyk, ve kterém bude pracovat. Z tohoto jazyka bude konat zkoušku. Pokud se účastník nedostaví k jazykové zkoušce, bude vyloučen z dalšího řízení (omluva pouze ze závažných důvodů).

K přihlášce do výběrového řízení student připojí svůj strukturovaný životopis a motivační dopis v daném cizím jazyce, training agreement (stačí předběžný). Jazyková zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky.

Zrušení pobytu:

 • nominace na stáž Erasmus+ je závazná. V případě bezdůvodného zrušení nebo v rozporu s pravidly programu je student povinen uhradit finanční náklady VŠKV.

Financování studentských mobilit:

Student obdrží na základě uzavřené finanční dohody stipendium, což představuje paušální částku příspěvku na p. Tato částka zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta. Studentovi může být ze strany zahraniční organizace poskytován plat.

hostitelská země studijní pobyt praktická stáž
DÁNSKO, FINSKO, FRANCIE, IRSKO, ITÁLIE, LICHTENŠTEJNSKO, NORSKO, RAKOUSKO, ŠVÉDSKO, VELKÁ BRITÁNIE 500 EUR/
měsíc
600 EUR/
měsíc
BELGIE, CHORVATSKO, ISLAND, LUCEMBURSKO, KYPR, NĚMECKO, NIZOZEMSKO, PORTUGALSKO, ŘECKO, SLOVINSKO, ŠPANĚLSKO, TURECKO 400 EUR/
měsíc
500 EUR/
měsíc
BULHARSKO, ESTONSKO, LITVA, LOTYŠSKO, MAĎARSKO, MAKEDONIE, MALTA, POLSKO, RUMUNSKO, SLOVENSKO 300 EUR/
měsíc
400 EUR/
měsíc

Studentské praxe na pracovních stážích

Nejen teoretické znalosti, ale i prokázání praktických zkušeností Vám v budoucnu pomůže při hledání pracovního uplatnění po ukončení vysoké školy. Proto nečekejte na štěstí, ale jděte mu naproti – četné zkušenosti, které máte možnost získat v zahraničí, ocení nejen potencionální zaměstnavatelé.

Možné stáže nebo odborné praxe:

Deutscher Bundestag (Německý spolkový sněm) v Berlíně

http://www.bundestag.de/

The Supreme Court of the United Kingdom (Nejvyšší soud) v Londýně

https://www.supremecourt.uk/

Parlamentní institut v Praze

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=40

Právní oddělení Evropského parlamentu

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs

V případě zájmu o program Erasmus+ kontaktujte: erasmusplus@vskv.cz,
nebo přímo Mgr. Marian Odlevák a Mgr. Veronika Černíková, Ph.D., oddělení rozvoje a mezinárodních vztahů VŠKV, tel.: +420 353 301 021.

KDE MOHU NAJÍT DALŠÍ INFORMACE?

Oficiální webové stránky programu Erasmus+

Erasmus+ tisková zpráva

Oficiální webové stránky národní agentury

O zahraničních pracovních stážích programu Erasmus+

Navštivte profil na Facebooku

Formuláře ke stažení:

 • application form
 • letter of confirmation

Příklady organizací, které se mohou zapojit do programu Erasmus+ pro vysoké školy

Mobilita studentů na praktickou stáž:

 • vysílající instituce musí být vysokoškolská instituce vlastnící ECHE
 • přijímající instituce musí být vysokoškolská instituce, jíž bylo uděleno ECHE nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Touto organizací může například být:
 • státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků)
 • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni
 • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů
 • výzkumná instituce nebo nadace
 • škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých)
 • neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace
 • subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby

Mobilita zaměstnanců na výukový pobyt:

 • přijímající instituce musí být vysokoškolská instituce vlastnící ECHE
 • vysílající instituce musí být vysokoškolská instituce, jíž bylo uděleno ECHE nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Touto organizací může například být:
 • státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků)
 • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni
 • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů
 • výzkumná instituce
 • nadace
 • škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých)
 • neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace
 • subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby