Druhy získatelných stipendií a stipendijní řád

Stipendijní řád a stipendia

Část I.

Úvodní ustanovení

Článek 1

 1. Stipendijní řád Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. ( dále jen “ VŠKV „ ) je vydán podle § 17 odst. 1 písm. g ) a § 41 odst.1 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “ zákon „) jako vnitřní předpis VŠKV.
 2. Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí VŠKV ze stipendijního fondu VŠKV, vytvořeného podle § 58 odst. 7 zákona a z jiných zdrojů, jako jsou zejména příspěvky, dotace a granty a z dotace na stipendia poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ( dále jen “ ministerstvo „ ) podle § 40 odst. 2 zákona.
 3. Kromě stipendia podle tohoto stipendijního řádu může student získat stipendium přiznané ministerstvem podle vyhlášených programů.
 4. Tento stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Část II.

Poskytování stipendií

Článek 2

Studentovi může být přiznáno:

 • prospěchové stipendium podle § 91 odst. 1 zákona,
 • mimořádné stipendium podle § 91 odst. 1 zákona,
 • ubytovací stipendium podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona,
 • sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona.

Článek 3

Prospěchové stipendium

 1. Prospěchové stipendium může být studentovi přiznáno za vynikající studijní výsledky dosažené v uplynulém akademickém roce při splnění podmínek, které pro konkrétní akademický rok vyhlašuje rektor.
 2. Prospěchové stipendium může získat student bakalářského studijního programu, který splní podmínky pro přiznání stipendia podle odst. 1, a to bez ohledu na to, zda pobírá i jiné stipendium.
 3. Žádost o prospěchové stipendium student podává prostřednictvím studijního oddělení nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do vyššího ročníku.
 4. Prospěchové stipendium student nepobírá za měsíc červenec a srpen.
 5. Prospěchové stipendium se přestává vyplácet za měsíc, ve kterém:
 • student přerušil nebo ukončil studium,
 • bylo zjištěno, že student prokazatelně neplní studijní povinnosti,
 • nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek.

Článek 4

Mimořádné stipendium

 1. Mimořádné stipendium je stipendium jednorázové, které lze studentovi přiznat zejména:
 • za vynikající studijní výsledky během celého studia,
 • za vynikající výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,
 • v mimořádně tíživé sociální situaci,
 • v případech hodných zvláštního zřetele, zejména za mimořádnou činnost a za úspěšnou sportovní nebo jinou reprezentaci VŠKV.
 • na podporu studia v zahraničí v rámci programu podporovaného VŠKV.
 • Mimořádné stipendium se zpravidla přiznává na žádost studenta.
 • Mimořádné stipendium lze přiznat i opakovaně.

Článek 5

Ubytovací stipendium

 1. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který: – je studentem bakalářského studijního programu v prezentační formě studia, – studuje v prvním studijním programu nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; přestoupením se rozumí ukončení jednoho studijního programu a přijetí do druhého studijního programu stejného nebo obdobného obsahu; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,- nepřekročil standardní dobu studia, – nemá trvalé bydliště v místě svého studia.
 2. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního systému Sdružené informace matrik studentů ( dále jen “ SIMS „ ) a z informačního systému VŠKV a žádost studenta o jeho přiznání s uvedením bankovního spojení.
 3. Studentovi může být poskytnuto ubytovací stipendium za každý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Nárok na ubytovací stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.

Článek 6

Sociální stipendium

 1. Nárok na sociální stipendium má student, kterému byl přiznán přídavek na dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního právního předpisu 1) a tento nárok prokáže tím, že k žádosti o sociální stipendium, podané prostřednictvím studijního oddělení, přiloží písemné oznámení o přídavku na dítě vydané úřadem státní sociální podpory.
 2. 1/ § 17 odst.2písm.a) zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
 3. Žádost o sociální stipendium student podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu do studia, pokud mu nebyl přídavek na dítě ve zvýšené výměře přiznán po zápisu do studia, v tomto případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku.
 4. Student je povinen informovat neprodleně studijní oddělení o případné změně v přiznání přídavků na dítě.
 5. Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia; nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.
 6. Sociální stipendium činí měsíčně násobek přídavku na dítě ve zvýšené výměře, který stanoví nařízení vlády.

Článek 7

Společné ustanovení

 1. O přiznání stipendia rozhoduje rektor na základě návrhu stipendijní komise, která je poradním orgánem rektora. Stipendijní komisi jmenuje rektor.
 2. Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou studenta na studijním oddělení VŠKV. Nebude-li možné tímto způsobem rozhodnutí doručit, platí za den doručení 15. den vyvěšení na úřední desce VŠKV.
 3. Stipendia jsou vyplácena v českých korunách v termínu stanoveném rektorem. Vyplácejí se bankovním převodem na bankovní účet studenta, ve vyjímečných případech v hotovosti v pokladně VŠKV.
 4. Prospěchová stipendia se vyplácejí jedenkrát za rok.
 5. Ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí zpravidla za tři měsíce zpětně; výplatní termíny se stanoví po aktualizaci informací ze SIMS a poskytnutí příspěvku nebo dotace na stipendia ministerstvem.
 6. Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou být přiznána.
 7. Výše stipendií, s výjimkou sociálního stipendia, se stanoví podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání jednotlivých druhů stipendií uvedených v čl. 2 pro jednotlivá období a podle disponibilních finančních prostředků VŠKV a výše dotace na stipendia poskytnuté ministerstvem.

Část III.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Stipendijní řád Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s., zaregistrovaný ministerstvem  dne1.září 2000 pod č.j. 15 088 / 2000 – 30.
 2. Tento stipendijní řád byl schválen Správní radou a vedením VŠKV dne 1. března 2006.
 3. Tento stipendijní řád nabývá účinnosti podle § 36 odst.4 a § 41 odst.2 zákona dnem registrace ministerstvem.