Nový občanský zákoník

V říjnu 2013 zahájila Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. realizaci projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky „Nový občanský zákoník“, který byl schválen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zvýšit erudici příslušných pracovníků prostřednictvím 5 odborných vzdělávacích modulů zaměřených na změny legislativní praxe vyvolané rekodifikací soukromého práva, na základě níž dochází k zásadní změně soukromoprávních předpisů s účinností od 1. 1. 2014.

Od září 2014 do ledna 2015 proběhlo v prostorách VŠKV pilotní ověření nově vytvořených kurzů. Jelikož je projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, bylo pilotní ověření kurzů pro účastníky bezplatné. Účastníci v rámci výuky obdrželi odborné podklady v podobě publikace, která je základním výukovým materiálem propojující teoretickou i praktickou část – vysvětluje nově zavedené instituty NOZ, slouží pro orientaci v podstatných změnách v rámci rekodifikace soukromého práva v členění na jednotlivé segmenty práva a na praktických příkladech objasňuje zásadní koncepční změny oproti stávajícímu stavu tak, aby propojila žádoucími příklady teorii a praxi. Pilotní ověření kurzů úspěšně absolvovalo 160 účastníků.

V současné době odborný garant s autory a lektory provádějí poslední úpravy vytvořených výukových materiálů, a to jak na základě zpětné vazby od účastníků pilotního ověření projektu, tak na základě vlastních postřehů a poznatků z průběhu výuky. Výsledkem jsou kvalitní, moderní a efektivní kurzy v dané oblasti, které v současné době nejsou v našem kraji v nabídce a které budou od dubna 2015 zařazeny do stálé nabídky VŠKV, a to již formou placených kurzů určených odborné veřejnosti a realizovaných v rámci Ústavu celoživotního vzdělávání.

Kurzy jsou rozděleny tematicky do pěti modulů, které na sebe nutně nenavazují a jsou koncipovány tak, aby si každý účastník vybral takový modul, který pro svou praxi nezbytně potřebuje:

  1. Modul I. Koncepční změny a obecná část NOZ: 14 vyučovacích hodin rozdělených do výuky ve dvou dnech,
  2. Modul II. Rodinné a dědické právo: 14 vyučovacích hodin rozdělených do výuky ve dvou dnech,
  3. Modul III. Věcná práva: 14 vyučovacích hodin rozdělených do výuky ve dvou dnech,
  4. Modul IV. Relativní majetková práva: 14 vyučovacích hodin rozdělených do výuky ve dvou dnech,
  5. Modul V. Závazky z deliktů; zákon o obchodních korporacích: 14 vyučovacích hodin rozdělených do výuky ve dvou dnech.

Kurzy jsou určeny advokátům, advokátním koncipientům, notářům, soudcům, justičním čekatelům, asistentům soudců, vyšším soudním úředníkům a podnikovým právníkům, kteří svou práci vykonávají v Karlovarském kraji.

V případě zájmu či dotazů, kontaktujte JUDr. Václava Bednáře, Ph.D., vedoucího oddělení občanského práva Katedry soukromého práva VŠKV a odborného garanta projektu: vaclavbednar@vskv.cz