Státní závěrečná zkouška I (SZZk I) – Obecný právní základ

SZZk I – Obecný právní základ

Státní závěrečná zkouška I (SZZk I) je společná pro všechny obory. Je zařazena dle harmonogramu příslušného akademického roku:

  • po 3. semestru v prezenční formě studia a
  • po 5. semestru v kombinované formě studia.

Obsahem i rozsahem je totožná pro prezenční i kombinované studium, je skládána ústní formou a vychází ze znalostí získaných povinným studiem následujících předmětů:

  • Teorie práva I,
  • Teorie práva II,
  • Ústavní právo a státověda I,
  • Ústavní právo a státověda II.

SZZk I – Obecný právní základ ověřuje:

  • naplnění oborově společných cílů studia a
  • míru dosažených znalostí a dovedností v rovině teoreticko-právní.