Obhajoba bakalářské práce (část SZZk II)

SZZk II – Obhajoba bakalářské práce

Zpracováním a obhajobou bakalářské práce student prokazuje:

  • schopnost orientovat se v příslušné odborné problematice,
  • shromažďovat, třídit a analyzovat informace,
  • správně pracovat s odbornou literaturou a dalšími zdroji informací,
  • prakticky uplatňovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia,
  • samostatně řešit analyzované problémy.

Obhajoba bakalářské práce je podmíněna řádným zpracováním práce a jejím odevzdání dle Harmonogramu příslušného akademického roku.

Zpracování bakalářské práce se řídí příslušnou Směrnicí prorektora pro studium, která stanovuje pravidla pro zpracování bakalářské práce.

Postup zpracování bakalářské práce upravuje – Směrnice prorektora č. 5/2012