Oborová část státní závěrečné zkoušky (část SZZk II)

SZZK II – oborová část

Oborová část státní závěrečné zkoušky (SZZk II – oborová část) ověřuje:

  • naplnění oborově specializovaných cílů studia a
  • míru dosažených znalostí a dovedností v rámci primární specializace studovaného oboru.

Obsahem i rozsahem je totožná pro prezenční i kombinované studium, je skládána ústní formou a vychází ze znalostí získaných studiem následujících předmětů:

Studijní obor 6804R012 Právo v podnikání: SZZk II – oborová část

Státnice Předměty
Občanské právo hmotné Základy občanského práva II
Základy občanského práva I
Obchodní právo Základy obchodního práva
Obchodní právo v praxi I
Obchodní právo v praxi II

Studijní obor 6804R015 Sociálně právní činnost: SZZk II – oborová část

Státnice Předměty
Trestní právo hmotné a procesní Základy trestního práva I
Základy trestního práva II
Aplikované trestní právo
Právo sociálního zabezpečení Úvod do práva sociálního zabezpečení I
Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Studijní obor 6804R022 Veřejná správa: SZZk II – oborová část

Státnice Předměty
Správní právo Základy správního práva I
Základy správního práva II
Aplikované správní právo I
Aplikované správní právo II
Veřejná správa Veřejná správa a její systém

Studijní obor 6804R015 Soudní a notářská administrativní činnost: SZZk II – oborová část

Státnice Předměty
Občanské právo hmotné Základy občanského práva I
Základy občanského práva II
Občanské právo procesní Občanský soudní řád I
Občanský soudní řád II