Volitelná část státní závěrečné zkoušky (část SZZk II)

SZZK II – volitelná část

Volitelná část státní závěrečné zkoušky (SZZk II – volitelná část) ověřuje:

  • naplnění oborově specializovaných cílů studia a
  • míru dosažených znalostí a dovedností v rámci studentem zvoleného rozšíření a prohloubení specializace studovaného oboru.

Obsahem i rozsahem je totožná pro prezenční i kombinované studium, je skládána ústní formou a vychází ze znalostí a dovedností získaných studiem příslušných předmětů.

Studenti všech studijních oborů na VŠKV si v rámci SZZk II volí jednu z následujících možných variant:

Všechny studijní obory: SZZk II – volitelná část

Státnice Předměty
Cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) Cizí jazyk pokročilý 1/I až 3/II
Pracovní právo Základy pracovního práva I
Základy pracovního práva II
Občanské právo hmotné Základy občanského práva I
Základy občanského práva II
Občanské právo procesní Občanský soudní řád I
Občanský soudní řád II
Organizace justičního systému v ČR
Obchodní právo Základy obchodního práva
Obchodní právo v praxi I
Obchodní právo v praxi II
Trestní právo hmotné a procesní Základy trestního práva I
Základy trestního práva II
Aplikované trestní právo
Právo sociálního zabezpečení Úvod do práva sociálního zabezpečení I
Úvod do práva sociálního zabezpečení II
Správní právo Základy správního práva I
Základy správního práva II
Aplikované správní právo I
Aplikované správní právo II
Veřejná správa Veřejná správa a její systém