Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín

Poslání a hlavní úkoly

Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín se zaměřuje primárně na rozvoj teoretické, vědecké, výzkumné, poradenské a konzultační činnosti (předmět činnosti ústavu) a podílí se na uskutečňování akreditovaných studijních programů VŠKV nebo jejich částí.

Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín VŠKV byl zapsán do druhého oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost na základě rozhodnutí Ministra spravedlnosti ČR ze dne 1. června 2006 (č. j. 153/2006-ODS-ZN/4).

Jeho činnost byla především směřována na zpracování znaleckých posudků a s tím související vědeckovýzkumnou prací. Nejfrekventovanější znaleckou činností ÚKFD bylo písmoznalectví, které také bylo považováno za stěžejní znalecké odvětví ústavu. Ostatní znalecká odvětví byla využívána spíše příležitostně.

Zákonem č. 444/2011, účinným od 1. 1. 2012, došlo k významné změně zákona o znalcích a tlumočnících (zák. č. 36/1967 Sb.), v tom, že změnil podmínky pro zápis vysokých škol a ústavů do seznamu znalců a tím i podmínky pro výkon znalecké činnosti. S účinností od 1. 1. 2012 platí pro vysoké školy podmínky definované v ustanovení § 21 odst. 4 zákona, tj., k zapsání do seznamů znaleckých ústavů a výkonu znalecké činnosti je požadováno, aby v každém znaleckém oboru měla vysoká škola doktorský studijní program. Pro ostatní ústavy (mimo vysoké školy) platí rovněž nové podmínky definované v ustanovení § 21b zákona.

Pro ty vysoké školy a ústavy, které k datu účinnosti zákona nesplňovaly nově přijaté podmínky zápisu a výkonu znalecké činnosti bylo stanoveno přechodné období jednoho roku (tj. do 31. 12. 2012) k tomu, aby sjednaly nápravu a uvedly stav do souladu se zákonem. Ústav kriminalistiky a foremních disciplín, který byl v II. oddílu seznamu znaleckých ústavů zapsán pod Vysokou školou Karlovy Vary, o.p.s., zákonem stanovenou podmínku pro výkon znalecké činnosti nesplnil a proto bylo nutné ze zákona činnost znaleckého ústavu k datu 31. 12. 2012 ukončit.

Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín byl v rámci své znalecké činnosti uznávaným odborným pracovištěm, jehož znalecké posudky vždy obstály ve velmi náročné konkurenci a to zejména při projednávání před civilními nebo trestními soudy. V některých oborech znalecké činnosti byl a stále je nenahraditelným pracovištěm, zejména pokud jde o obor extrémismus. V písmoznalecké expertíze patřil ke špičkovým pracovištím v České republice.

Ústav postupně buduje vlastní databázi vědeckých poznatků, vztahujících se k výchově, ale zejména k rozvoji teoretické poznatkové databáze kriminalistiky a forenzních věd. Při své činnosti využívá vlastních vědeckých poznatků i poznatků známých tuzemských i zahraničních vědeckých ústavů, kateder VŠKV a jiných vysokých škol, které v této oblasti působí.

Činnost ÚKFD