Činnost ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín

Ústav rozvíjí vědecké poznatky v kriminalistice a forenzních vědách, organizuje vědecké konference a podílí se na publikační aktivitě k rozvoji teorie, metodologie a metod kriminalistiky a jejich praktických aplikací. Činnost ÚKFD se zaměřuje na tyto činnosti:

  1. rozvíjí vědecko-výzkumnou činnost,
  2. rozvíjí metodickou, poradenskou a konzultační činnost,
  3. pořádá specializační kurzy,
  4. podílí se na výuce VŠKV.

Poradenskou konzultační činností ústavu se rozumí podávání odborných vyjádření, která neslouží potřebám řízení před státními orgány a ani nejsou v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací. Tato expertizní činnost se řídí zejména zákoníkem práce, popř. občanským zákoníkem.

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. pod odbornou garancí ÚKFD podala žádosti o granty:

  • v roce 2014 – GAČR, grantový projekt: „Vliv síly a času na identifikovatelnost biometrických stop, které vznikají při dotyku ruky člověka s předmětem s hladkým neporézním povrchem“ (reg. č. 15-11004S), navrhovatel prof. PhDr. Jiří Straus DrSc. Návrh projektu v řízení.
  • v roce 2013 – GAČR, grantový projekt: „Vliv tlaku a času na vznik latentní daktyloskopické stopy na hladkém neporézním povrchu a její využitelnost v daktyloskopické identifikaci“, (reg. č. 14-06286S), navrhovatel prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. Návrh projektu byl vyřazen z důvodu nesprávné identifikace uchazeče, resp. spoluuchazeče,
  • v roce 2013 – MŠMT ČR, OP VK, globální grantový projekt „Nejnovější metody primárního zajištění místa zásahu“ (reg. č. CZ.1.07/3.2.12/05.0008), odborný garant doc. Ing. Roman Rak, Ph.D. Projekt schválen, v řešení.
  • 2011 – MV ČR, grantový projekt „Využitelnost biometrického obsahu podpisů snímaných dotykovými tablety pro ochranu dat a pro znalecké zkoumání jejich pravosti“ (PID: VG2VS/044), navrhovatel doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. Návrh projektu z formálních důvodů zamítnut.
  • 2007 – MV ČR grantových projekt „Identifikace osob podle funkčních a dynamických znaků“. (reg. č. VE20072009007). navrhovatel prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. Projekt schválen, ukončen a úspěšně obhájen.

Ústav v roce 2012 dokončil ve spolupráci s Vysokou školou bezpečnostného manažérstva v Košiciach (Slovensko) a Univerzitou Pardubice výzkumný projekt „Současné projevy xenofobiích projevů v zahraničí a v České republice“, pod vedením odpovědného řešitele projektu doc. JUDr. Jana Chmelíka, Ph.D. (Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s). Závěrečným výstupem z tohoto projektu je obsáhlá monografie s názvem „Extremismus“. Svým obsahem i rozsahem jde o unikátní publikaci mapující historii i současnost jednotlivých rasově motivovaných a dalších extremistických projevů, jejíž součástí je rozsáhlá příloha obsahující analýzu 80 zvukových nosičů písní s rasovým obsahem a doplněná četnými zástupnými grafickými symboly.

Jako další významnou publikační činnost je potřebné vnímat i samotné znalecké posudky, zpracované v rámci expertizní a znalecké činnosti, které jsou zdrojem cenných poznatků uplatnitelných v teorii i v praxi.