Opatření kvestora č. 8 11 plaba školného LS

By | 27.6.2017

ŠKOLNÉ NA LETNÍ SEMESTR AKADEMICKÉHO ROKU 2011/2012

Kvestor Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. stanovuje podmínky pro platbu školného za letní semestr akademického roku 2011/2012:

A.    Úhrada celkové částky školného:

Školné za letní semestr akademického roku 2011/2012 bude uhrazeno nejpozději do 31. 1. 2012.

B.    Úhrada školného ve splátkách:

Studenti žádající o splátkový kalendář platby školného za letní semestr podají žádost prostřednictvím formuláře „Žádost o splátkový kalendář“ nejpozději do 13. 1. 2012.

Student si ve formuláři navrhne:

  1. počet splátek, maximálně však čtyři, a
  2. výši jednotlivých splátek, přičemž první splátka musí být v minimální výši 5.000,- Kč, a
  3. termíny splatnosti jednotlivých splátek.

První splátka školného za letní semestr akademického roku 2011/2012 bude uhrazena nejpozději do 31. 1. 2012.

Poslední splátka školného za letní semestr, bude v souladu s Harmonogramem akademického roku 2011/2012 uhrazena nejpozději do 31. 5. 2012.

Formulář žádosti bude:

  1. obsahovat návrh termínů a výše splátek školného, a
  2. řádně vyplněný a osobně podepsaný žadatelem, a
  3. doručen v písemné podobě do podatelny VŠKV.

V Karlových Varech, 19. prosince 2011

Ing. Vít Fiala v. r.

Kvestor VŠKV

Žádost o splátkový kalendář