II. ročník soutěže SVOČ

By | 27.6.2017

Studentská vědecká a odborná činnost

Vyhlášení soutěže pro akademický rok 2010/2011

Rektor Vysoké školy Karlovy Vary vyhlašuje druhý ročník soutěže v rámci Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) pro akademický rok 2010/2011.

Témata vyhlášená pro druhý ročník SVOČ.doc

Soutěž bude probíhat podle následujících zásad:

Soutěže se mohou zúčastnit studenti bakalářských programů Vysoké školy Karlovy Vary (dále jen VŠKV), a to jak jednotliví autoři nebo kolektiv autorů.

Požadavky na soutěžní práce

Práce musí být původní, tedy vypracovaná samostatně autorem (kolektivem autorů). Předmětem soutěže nesmí být obhájená bakalářská práce, anebo jiná práce použitá v jiné soutěži, anebo její část. Oproti tomu, však předložená práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou práci.

Téma práce

Ústavy a katedry VŠKV mohou zájemcům poskytnout vhodná témata, která považují za potřebné zpracovat a ke kterým poskytnou konzultační činnost. Studenti si mohou navrhnout i vlastní téma po předchozí konzultaci s katedrou, nebo ústavem. Práci mohou autoři vypracovat samostatně, anebo s konzultační pomocí vyučujících VŠKV, nebo odborníků působících mimo školu.

Přihlášky a lhůty

Do soutěže se autoři mohou přihlásit do 31. prosince 2010. Formuláře přihlášek je možné si vyzvednout na sekretariátu VŠKV, nebo na www.vskv.cz. Vyplněné a podepsané přihlášky je možné odevzdat osobně nebo poštou na adresu sekretariátu VŠKV v Karlových Varech, nebo v Praze.

Práce musí být odevzdaná ve dvou vyhotoveních nejpozději dne 31. března 2011. Práce se předkládá ve formě vyžadované pro práce bakalářské, přičemž se nevyžaduje vazba ve tvrdých deskách. Rozsah práce není omezený, neměl by ale příliš překročit 1 AA (20 stran po 1800 znacích na jedné straně). Přílohy se do uvedeného rozsahu práce nezahrnují.

Vytvoření tematických sekcí

Soutěž se uskuteční v sekcích, které budou vytvořené podle počtu a obsahového zaměření odevzdaných soutěžních prací. O vytvoření sekcí a zařazení soutěžních prací rozhodne rada SVOČ.

Oponentský posudek

Oponenti, které navrhnou vedoucí příslušných ústavů nebo kateder z řad svých členů a prorektor pro vědu a výzkum VŠKV, vypracují oponentské posudky ke každé předložené práci. Pro každou práci je zpravidla jmenovaný jeden oponent. Oponent odevzdá posudek na sekretariátu VŠKV v Karlových Varech nebo v Praze, a to vytištěný a podepsaný a také v elektronické podobě. Posudek oponenta musí být odevzdaný soutěžícím nejpozději týden před konáním soutěže. Posudek obsahuje zejména hodnocení:

a) náročnost tématu na vypracování,

b) originální přístup autora ke zpracování tématu,

c) rozsah a vědecká úroveň použité literatury,

d) využití cizojazyčných pramenů,

e) korektnost práce s použitými prameny (tvořivost, citace, hodnotící stanoviska k akceptovaným anebo odmítaným názorům),

f) argumentace prezentovaných myšlenek,

g) důslednost při používání jazyka vědního oboru, v kterém je práce předkládaná,

h) formální úprava práce.

Průběh soutěže

Soutěž se koná za účasti všech soutěžících (členů kolektivu autorů) a hodnotící komise jmenované prorektorem pro vědu a výzkum VŠKV z řad učitelů školy a z řad odborníků působících mimo školu. Soutěžící (resp. jeden z autorského kolektivu) prezentuje hlavní myšlenky soutěžní práce a vyjadřuje se k připomínkám v oponentském posudku. Rozsah ústního vystoupení zpravidla nepřekračuje 15 minut, na požádání může komise povolit jeho prodloužení. V následující rozpravě k práci může uplatnit svoje připomínky anebo komentáře kdokoli z přítomných osob, protože soutěž je veřejná.

Při ústní prezentaci se hodnotí zejména:

a) úroveň prezentace (struktura prezentace, kultivovanost jazyka, přesvědčivost, využití audiovizuálních prostředků),

b) úroveň rozpravy (pohotovost a věcnost odpovědí, zdůvodnění odpovědí, znalost řešené
problematiky, respektování zásad vědecké rozpravy).

Komise pro jednotlivé sekce jsou nejméně tříčlenné. Komise může zasedat a rozhodovat i v nepřítomnosti jednoho svého člena. Každá komise si zvolí předsedu. K účasti a hodnocení s poradním hlasem budou přizvané osoby, resp. zástupci institucí, které poskytují finanční podporu anebo zvláštní cenu a nejsou členy komise. Komise rozhoduje většinou hlasů.

Termín konání soutěže vyhlašuje rektor VŠKV. Školské kolo se uskuteční do 30. dubna 2011.

Závěrečné hodnocení soutěže

Výsledky soutěže vyhodnotí komise bezprostředně po jejím ukončení na svém neveřejném zasedání, na kterém určí pořadí soutěžních prací. Každý člen komise hodnotí úroveň soutěžní práce, její prezentaci a obhajobu obsahu práce ve veřejné rozpravě. Hodnocení se uskutečňuje v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 1. Výsledky hodnocení se stanoví na základě součtu bodů všech členů komise. Odměněné jsou první tři nejlepší práce v každé sekci.

Autoři (kolektiv autorů) prací vybraných podle předcházejícího odstavce budou v sekcích (v každé zvlášť) odměněni cenou rektora VŠKV.

Mimo ceny rektora můžou být soutěžní práce odměněné zvláštními cenami, když budou takové ceny vyhlášeny. O udělení zvláštní ceny nerozhoduje komise podle ods. 1, ale osoba anebo instituce, která zvláštní cenu vypsala. Kumulace zvláštní ceny s cenou rektora není vyloučená. Rovněž není vyloučené, aby zvláštní cena byla udělená práci, která nebyla vybrána komisí podle ods. 1.

Při udělení ceny v případě spoluautorství více soutěžících (autorských kolektivů) se cena rozdělí mezi všechny autory stejným dílem.

Postup do mezinárodní soutěže SVOČ

Do mezinárodní soutěže SVOČ, která se tento rok uskuteční na Vysoké škole Karlovy Vary v prvním týdnu měsíce května 2011, postoupí nejlepší práce z každé sekce.

Poznámka: Lze důvodně předpokládat, že stanovený termín pro mezinárodní kolo soutěže SVOČ může být posunut podle harmonogramu StZK.

Zpracovala: Hana Víchová

prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult.

rektor VŠKV


Přílohy:

Přihláška do studentské vědecké a odborné činnosti přihláška.doc

Časový harmonogram organizace SVOČ v ak. roce 2010/2011 harmonogram.doc

Témata vyhlášená pro druhý ročník SVOČ témata.doc


Složení rady SVOČ:

Předseda rady: prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult.

Zástupce předsedy: Ing. Dana Roubínková, Ph.D.

Tajemník rady: Hana Víchová

Členové:

Prof. JUDr. Josef Mečl, CSc.

doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

JUDr. Petr Šedivý

student VŠKV