Kurzy nového občanského zákoníku a právnické němčiny

Zajímá Vás nový občanský zákoník v praxi nebo kurzy právnické němčiny?

Nový občanský zákoník

S ohledem na velký úspěch projektu „NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK“, schváleného v rámci OPVK, který jsme realizovali na naší vysoké škole, jsme pro Vás připravili pokračování kurzů Nového občanského zákoníku. Tyto kurzy jsou určeny široké odborné veřejnosti. Odborným garantem projektu je JUDr. Václav Bednář, Ph.D., který se podílel na rekodifikaci Nového občanského zákoníku.

Kurzy jsou tematicky rozděleny do pěti dvoudenních modulů, které na sebe nutně nenavazují.

Modul I. – koncepční změny a obecná část NOZ

Den první: koncepční změny, subjekty, právní skutečnosti

přednášející: JUDr. Václav Bednář, Ph.D., byl členem rekodifikační komise při MSp, pedagog VŠKV

Den druhý: právnické osoby

přednášející: doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D., byla členkou pracovní komise pro obchodní právo Legislativní rady vlády ČR, je lektorkou Advokátní komory ČR, je členkou rozkladové komise pro veřejné zakázky ÚHOS, pedagog VŠKV

Modul II. – rodinné a dědické právo

Den první: rodinné právo

přednášející: JUDr. Dagmar Mikolášová, předsedkyně Okresního soudu v Karlových Varech, pedagog VŠKV

Den druhý: dědické právo

přednášející: JUDr. Václav Bednář, Ph.D., byl členem rekodifikační komise při MSp, pedagog VŠKV

Modul III. – věcná práva

Den první: věcná práva – část I.

Den druhý: věcná práva – část II.

přednášející: JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D., byl členem expertních týmů při MSp podílejících se na revizi občanského zákoníku, pedagog VŠKV

Modul IV. – relativní majetková práva

Den první: obecná část závazkového práva

přenášejícíd: prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc., advokát a vysokoškolský profesor, publikoval spolu s dalšími kolegy, např. prof. Eliášem, prof. Bejčkem, prof. Hajnem a jejich týmy nejrozsáhlejší učebnici obchodního práva „Kurs obchodního práva“, vydání komentáře Obchodního zákoníku, podílel se také na komentáři Občanského soudního řádu, pedagog VŠKV

Den druhý: vybrané smluvní typy

přednášející: Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D., advokátka a zapsaná mediátorka v Praze, spolupracuje s Právnickou fakultou Olomouc jako členka komise pro rigorózní zkoušky, pedagog VŠKV

Modul V. – závazky z deliktů; zákon o obchodních korporacích

Den první: závazky z deliktů

přednášející: JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D., byl členem expertních týmů při MSp podílejících se na revizi občanského zákoníku, pedagog VŠKV

Den druhý: zákon o obchodních korporacích

přednášející: doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D., byla členkou pracovní komise pro obchodní právo Legislativní rady vlády ČR, je lektorkou Advokátní komory ČR, je členkou rozkladové komise pro veřejné zakázky ÚHOS, pedagog VŠKV

Absolvováním vzdělávacích modulů získávají účastníci znalosti, které jim pomohou lépe porozumět novému občanskému zákoníku, jeho struktuře a jednotlivým institutům, což jim zvýší konkurenční potenciál v oblasti aplikace soukromého práva. Na praktických příkladech dojde k osvětlení zásadních koncepčních změn obsažených v Novém občanském zákoníku oproti stavu do 31. 12. 2013. Navíc mají možnost konzultovat vybraná témata přímo s autory NOZ. Jednotlivé moduly jsou koncipovány tak, aby si každý účastník vybral takový modul, který pro svou praxi nezbytně potřebuje.

Kurzy budou probíhat v prostorách Vysoké školy Karlovy Vary, T. G. Masaryka 3, v Karlových Varech (budova vedle hlavní pošty), v období říjen 2015 – leden 2016, vždy od 9,00 hod do 16,15 hod. Rozpis jednotlivých modulů bude k dispozici začátkem září 2015.

Absolventům bude v závěru předáno ceninové osvědčení s úředním razítkem naší vysoké školy.

Cena celého kurzu (5 modulů) po slevě činí 3.000,- Kč. Navíc účastníci, kteří se zúčastní všech modulů, obdrží v rámci výuky bezplatně odborné podklady v podobě publikace, která je základním výukovým materiálem. Zakoupit je možné také jednotlivé moduly, nebo kombinaci několika modulů viz tabulka níže.

Kurzovné
   1 modul    700,-
   2 moduly 1. 400,-
   3 moduly (se slevou) 1. 900,-
   4 moduly (se slevou) 2 .400,-
   5 modulů (se slevou) + publikace zdarma 3. 000,-

Vyplněnou přihlášku (ke stažení zde) a případné dotazy prosím zasílejte na mailovou adresu

noz–vskv@vskv.cz

Provádění plateb spojených s kurzem

  • převodem nebo vkladem na účet: č. ú.: 27-5619700257, kód banky (Komerční banka): 0100, KB Karlovy Vary VŽDY NUTNO UVÉST: variabilní symbol 22882015, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení
  • platba v hotovosti na pokladně: Výukové centrum Karlovy Vary: Dagmar Rožcová, 1. patro budovy, místnost č. 114

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na viděnou!

Projekt Nový občanský zákoník s r. č. CZ.1.07/3.2.12/04.0003 byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Němčina pro advokátní a soudní praxi

S ohledem na velký zájem o projekt „Němčina pro advokátní a soudní praxi“, který byl úspěšně realizován Vysokou školou Karlovy Vary, o.p.s. v rámci OP VK, jsme nově otevřeli další dva kurzy „Němčiny pro advokátní a soudní praxi“.

Kurzy „Němčiny pro advokátní a soudní praxi“ jsou určeny široké odborné veřejnosti, zejména advokátům, advokátním koncipientům, notářům, soudcům, asistentům soudců, státním zástupcům, podnikovým právníkům, úředníkům, justičním čekatelům, a dále pak těm, kteří se při své práci dostávají do kontaktu s německy hovořící klientelou.

Vzdělávací kurzy jsou zaměřeny na stěžejní právní odvětví – právo občanské, závazkové a rodinné, korporátní právo, pracovní právo, právo Evropské unie (vztah vnitrostátního práva a práva EU, judikáty Evropského soudu), právo trestní a další. Akcent je kladen na osvojování právnické terminologie, na porozumění odborným textům a v neposlední řadě na zvýšení komunikačních schopností v daných odvětvích. Absolvováním vzdělávacích kurzů účastníci zvýší svůj konkurenční potenciál na trhu práce, kde je aktivní znalost odborného německého jazyka a dobrá orientace v německém právním řádu nesmírnou výhodou.

Součástí kurzů jsou komplexní výukové materiály s výukovými texty, slovníky, cvičeními a přílohami, které umožňují mimo jiné porovnání českého a německého systému. Výukové materiály budou k zakoupení před zahájením výuky. Účastníci kurzu zároveň zdarma získají přístup do e-learningové platformy, která přináší velkou řadu rozšiřujících interaktivních cvičení.

Kurzy jsou vedeny zkušenými lektorkami s dlouholetou praxí a jsou garantovány vedoucí Katedry cizích jazyků VŠKV PhDr. Ingrid Vichnarovou.

Výuka bude probíhat od října 2015 do ledna 2016, a to ve dvou kurzech s různou pokročilostí. Nižší pokročilost (A2 – falešný začátečník) v úterý od 16:30 do 18:00, vyšší pokročilost (B1 – mírně pokročilý) ve středu od 17:00 do 19:15. Délka celého kurzu je v obou variantách 12 týdnů. Výuka bude probíhat v sídle VŠKV, T. G. Masaryka 3 v Karlových Varech (budova vedle hlavní pošty). Absolventům bude v závěru předáno ceninové osvědčení s úředním razítkem VŠKV.

Cena celého kurzu (12 týdnů) je v nižší pokročilosti (2 vyučovací hodiny týdně) 2.900,- Kč, ve vyšší pokročilosti (3 vyučovací hodiny týdně)  3.900,- Kč. Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o včasnou rezervaci.

Vyplněnou přihlášku (ke stažení zde) a případné dotazy prosím zasílejte na mailovou adresu

PhDr. Ingrid Vichnarové     ingridvichnarova@vskv.cz.

Provádění plateb spojených s kurzem

  • převodem nebo vkladem na účet: č. ú.: 27-5619700257, kód banky (Komerční banka): 0100, KB Karlovy Vary VŽDY NUTNO UVÉST: variabilní symbol 11992015, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení
  • platba v hotovosti na pokladně: Výukové centrum Karlovy Vary: Dagmar Rožcová, 1. patro budovy, místnost č. 114

Projekt „Němčina pro advokátní a soudní praxi“ s reg. č. CZ.1.07/3.2.12/04.0002 byl realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od října 2013 do února 2015. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.