Pravidla vykonání Státní závěrečné zkoušky

Základní podmínky vykonání SZZk na VŠKV

Pravidla pro vykonání Státní závěrečné zkoušky upravuje zákon o vysokých školách a příslušné vnitřní předpisy VŠKV.

Základní podmínky vykonání Státní závěrečné zkoušky pro všechny studijní obory na VŠKV jsou:

1. SZZk I – Obecný právní základ, může vykonat pouze student:

  • prezenčního studia s uzavřeným studiem prvního ročníku,
  • kombinovaného studia s uzavřeným studiem prvního a druhého ročníku.

2. SZZk II – Obhajoba bakalářské práce, může vykonat pouze student který:

  • řádně, v souladu s vnitřními předpisy VŠKV, zpracoval BP,
  • odevzdal BP v souladu s příslušným Harmonogramem akademického roku,
  • obdržel alespoň jeden z posudků vedoucího nebo oponenta BP kladný, tj. doporučující k vykonání obhajoby.

3. SZZk II – Oborová část a SZZk II – volitelná část, může vykonat pouze student který:

  • má splněny předepsané studijní povinnosti nutné k uzavření studia všech ročníků,
  • úspěšně vykonal obhajobu bakalářské práce.